RODO — informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Arkadiusz Zubowicz ul. Św. Barbary 11/183, 80–753 Gdańsk tel. 501799240 mail: az@dom-projekty.pl

2. Otrzymywane dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania odpowiedzi na pytania i zgłoszenia.

3. Otrzymywane dane osobowe obejmują imię z nazwiskiem, numer telefonu, adres e‑mail, adres oraz dane dedykowane dla projektów architektonicznych.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie  administratora usług informatycznych : google, cyberfolks.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Państwo wyrazicie sprzeciw wobec przetwarzania danych.

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacjom międzynarodowym. 

7. Prawo Państwa dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia, przenoszenia, wniesienie sprzeciwu, cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania które odbywa się na podstawie już wydanej zgody. 

8. Prawo do skargi przysługuje każdej osobie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania przez Państwa naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych wraz z uchyloną dyrektywą.

9. Dostarczane przez Państwa dane nie będą podlegały programowemu profilowaniu.

10. Podawanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.