RODO — informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Arkadiusz Zubowicz ul. Św. Barbary 11/183, 80–753 Gdańsk tel. 501799240 mail: az@dom-projekty.pl

2. Otrzymywane dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania odpowiedzi na pytania i zgłoszenia.

3. Otrzymywane dane osobowe obejmują imię z nazwiskiem, numer telefonu, adres e‑mail, adres oraz dane dedykowane dla projektów architektonicznych.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie  administratora usług informatycznych : google, cyberfolks.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Państwo wyrazicie sprzeciw wobec przetwarzania danych.

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacjom międzynarodowym.

7. Prawo Państwa dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia, przenoszenia, wniesienie sprzeciwu, cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania które odbywa się na podstawie już wydanej zgody.

8. Prawo do skargi przysługuje każdej osobie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania przez Państwa naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych wraz z uchyloną dyrektywą.

9. Dostarczane przez Państwa dane nie będą podlegały programowemu profilowaniu.

10. Podawanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

11. Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych „dom-projekty.pl” znajduje się pod numerem 24240414 z dnia 09/04/2014 wraz z aktualizacją „architekt.gdansk.pl” z dnia 09/01/2021.