Działalność Rzeczoznawcy Budowlanego w Prawie Budowlanym

……….w trakcie przygotowania

Ekspertyza Techniczna o której mowa w rozporządzeniu jak powinny odpowiadać budynki.

Przygotowanie Ekspertyzy Technicznej przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania:

par. 2 rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie do 1000m2 oraz dla budynków o których mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1–4 i 64)

Komisja ds Katastrofy Budowlanej

Art. 76. ustawy prawo budowlane